Αποτελέσματα της αριθμ. ΣΟΧ 1/2023 ανακοίνωσης του ΔΛΤΛ για πρόσληψη εποχικού προσωπικού