Πιλοτική λειτουργία

26453 60508

Περίληψη της αριθ. ΣΟΧ 1/2022 ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

Αναρτήθηκε στις 27 Απριλίου, 2022, στην κατηγορία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ