Πιλοτική λειτουργία

26450 23272

Διαχείριση αποβλήτων

Διαχείριση αποβλήτων πλοίων

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, διαθέτει σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων για τις κατηγορίες στερεά απορρίμματα, πετρελαιοειδή κατάλοιπα και έλαια, λύματα και επικίνδυνα στερεά.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία του Λιμενικού Ταμείου για την ισχύουσα νομοθεσία και την τιμολογιακή πολιτική.