Πιλοτική λειτουργία

26450 23272

Τέλη ελλιμενισμού

Τα τέλη ελλιμενισμού που εισπράττουν τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία καθορίζονται από την αριθμ. 8122.1/29/2014/16-07-2014 (ΦΕΚ 2032Β) Κ.Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 3113.11/48682/21/6-7-2021 (ΦΕΚ 3013Β).

Το ημερήσιο τέλος του ελλιμενισμού προκύπτει από τις τιμές των ανωτέρω πινάκων πολλαπλασιαζόμενες επί το μήκος του πλοίου και διαιρούμενες με τον ετήσιο αριθμό ημερών (365).

Σκάφη τύπου catamaran επιβαρύνονται κατά 100% επιπλέον των ανωτέρω χρεώσεων σε αντιστοιχία με την κατηγορία στην οποία υπάγονται.

Στα τέλη πρυμνοδέτησης και παραβολής, εάν καταβληθούν προκαταβολικά, παρέχεται έκπτωση:

α. 20% αν προκαταβληθούν για ένα μήνα

β. 30% αν προκαταβληθούν για ένα εξάμηνο

γ. 40% αν προκαταβληθούν για ένα έτος

Για τις λοιπές κατηγορίες πλοίων, τα τέλη εισπράττονται από τα οικεία Λιμεναρχεία.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ:

Υπολογίστε το ημερήσιο κόστος πρυμνοδέτησης του σκάφους σας, εδώ.

Τιμολόγιο χρήσης νερού-ρεύματος 

Νερό € 6,00/m3

Ρεύμα € 2,00/kwh

Ειδικά για Ε/Γ-Ο/Γ πλοία, ημερόπλοια και αλιευτικά σκάφη: ρεύμα € 1,00/kwh.