Πιλοτική λειτουργία

26450 23272

Παραχωρήσεις χώρων

Παραχώρηση χρήσης χώρων χερσαίας ζώνης λιμένα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2971/2001 (ΦΕΚ 285Α), οι χώροι και όλα εν γένει τα κτήματα που περιλαμβάνονται στη ζώνη λιμένα είναι κοινόχρηστα δημόσια κτήματα και ανήκουν στο Δημόσιο κατά κυριότητα, η χρήση όμως και η εκμετάλλευσή τους ανήκει στον οικείο φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα. Επιτρέπεται ο αρμόδιος φορέας διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα, με απόφαση της διοίκησής του, να παραχωρεί, με αντάλλαγμα και για ορισμένο χρονικό διάστημα, τη χρήση χώρων που βρίσκονται μέσα στη χερσαία ζώνη λιμένα (ΧΖΛ).

Για την παραχώρηση απλής χρήσης χώρου ΧΖΛ, απαιτείται η υποβολή αίτησης του ενδιαφερομένου συνοδευόμενης από τοπογραφικό διάγραμμα, στο οποίο θα απεικονίζεται ευκρινώς ο προς παραχώρηση χώρος σε σχέση με την οριογραμμή της ΧΖΛ και η ακριβής έκτασή του.

Για την παραχώρηση απλής χρήσης χώρου ΧΖΛ για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, απαιτείται επίσης η προσκόμιση άδειας λειτουργίας του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.