Πιλοτική λειτουργία

26450 23272

Διοίκηση

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας είναι διαδημοτικό Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου των Δήμων Λευκάδας και Μεγανησίου, με έδρα τον Δήμο Λευκάδας. Συστάθηκε με το Π.Δ. 76/2004, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 57Α/2004, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 2738/1999, και τέθηκε σε λειτουργία βάσει του αρ. 46 του Ν. 4071/2012 και της αριθμ. 2064/941/20-2-2014 απόφασης Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδος & Ιονίου.

Διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, του οποίου η σύνθεση έχει ως εξής:

α) Τέσσερα μέλη από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λευκάδας,
β) Τρία μέλη από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγανησίου,
γ) Ένας δημότης ή Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Λευκάδας,
δ) Λιμενάρχης Λευκάδας, ex officio σύμφωνα με το άρθρο 244 του Ν.3463/2006.

Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται με την απόφαση ορισμού τους και λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας αποτελείται από τους:

Τακτικά μέλη

  • Δρ Ξενοφών Βεργίνης, Δήμαρχος Λευκάδας – Πρόεδρος
  • Γεώργιος Σολδάτος – Αντιπρόεδρος, εκπρόσωπος του Δήμου Λευκάδας
  • Μαρία Μαργέλη – μέλος, εκπρόσωπος του Δήμου Λευκάδας
  • Γεώργιος Γαζής – μέλος, εκπρόσωπος του Δήμου Λευκάδας
  • Γεράσιμος Σκληρός – μέλος, εκπρόσωπος του Δήμου Λευκάδας
  • Γεράσιμος Κατωπόδης – μέλος, Δήμαρχος Μεγανησίου
  • Καββαδάς Κωνσταντίνος – μέλος, εκπρόσωπος του Δήμου Μεγανησίου
  • Θωμάς Φερεντίνος – μέλος, εκπρόσωπος του Δήμου Μεγανησίου
  • Λιµενάρχης Λευκάδας

Προσωπικό

Στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δ.Λ.Τ.Λ. προβλέπονται 2 οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού, μία θέση ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού και μία θέση ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού. Έχει καλυφθεί μόνο η μία οργανική θέση, ενώ στο Δ.Λ.Τ.Λ. υπηρετεί επίσης μία υπάλληλος μετακινηθείσα από τον Δήμο Λευκάδας.