Πιλοτική λειτουργία

26450 23272

Εκπαίδευση της Οµάδας Αντιµετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης του
∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Λευκάδας για το τρέχον έτος, στα θέµατα
πρόληψης και τυχόν αντιµετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης

Αναρτήθηκε στις 3 Μαΐου, 2023, στην κατηγορία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ