Πιλοτική λειτουργία

26450 23272

Καθορισμός ανταλλάγματος χρήσης χώρων αρμοδιότητας Δ.Λ.Τ.Λ. για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων

Αναρτήθηκε στις 15 Μαρτίου, 2024, στην κατηγορία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδος, με την αριθμ. 2/2024 (ΑΔΑ: Ψ2Ζ5ΟΡΛΠ-ΔΝΨ) απόφασή του, καθόρισε το αντάλλαγμα χρήσης χώρων χερσαίων ζωνών λιμένων για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, για το έτος 2024, σε € 35,00 ανά τ.μ..