Πιλοτική λειτουργία

26450 23272

Καθορισμός ανταλλάγματος χρήσης χώρων αρμοδιότητας Δ.Λ.Τ.Λ. για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων

Αναρτήθηκε στις 23 Νοεμβρίου, 2022, στην κατηγορία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδος, με την αριθμ. 166/2022 (ΑΔΑ:
Ψ9Τ0ΟΡΛΠ-ΦΗΕ) απόφασή του, καθόρισε το αντάλλαγμα χρήσης χώρων χερσαίων ζωνών
λιμένων για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, για το έτος 2023, σε € 35,00 ανά τ.μ..