Πιλοτική λειτουργία

26450 23272

Καθορισμός αντιτίμου χρήσης νερού και ρεύματος από σκάφη

Αναρτήθηκε στις 23 Νοεμβρίου, 2022, στην κατηγορία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδος, με την αριθμ. 167/2022 (ΑΔΑ: ΩΝΩΙΟΡΛΠ-
Ξ4Φ) απόφασή του, καθόρισε το αντίτιμο χρήσης νερού και ρεύματος από τους πυργίσκους
παροχής νερού και ρεύματος σε σκάφη, για το έτος 2023, ως εξής:


Α. Αντίτιμο χρήσης νερού από τους πυργίσκους παροχής νερού-ρεύματος του Δ.Λ.Τ.Λ.:
€ 5,00/m 3 .
Β. Αντίτιμο χρήσης ρεύματος από τους πυργίσκους παροχής νερού-ρεύματος και άλλες
εγκαταστάσεις του Δ.Λ.Τ.Λ.: € 2,00/kWh.
Γ. Αντίτιμο χρήσης ρεύματος από τους πυργίσκους παροχής νερού-ρεύματος του
Δ.Λ.Τ.Λ. για τα Ε/Γ-Ο/Γ πλοία, τα ημερόπλοια και τα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη: €
1,00/kWh.