Πιλοτική λειτουργία

26450 23272

Καθορισμός αντιτίμου χρήσης νερού και ρεύματος

Αναρτήθηκε στις 15 Μαρτίου, 2024, στην κατηγορία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδος, με την αριθμ. 3/2024 (ΑΔΑ: 6521ΟΡΛΠ-
Ι14) απόφασή του, καθόρισε το αντίτιμο χρήσης νερού και ρεύματος, για το έτος 2024, ως εξής:
Α. Αντίτιμο χρήσης νερού: € 6,00/m 3 .
Β. Αντίτιμο χρήσης ρεύματος: € 2,00/kWh.
Γ. Αντίτιμο χρήσης ρεύματος για τα Ε/Γ-Ο/Γ πλοία, τα ημερόπλοια και τα επαγγελματικά
αλιευτικά σκάφη: € 1,00/kWh.
Δ. Αντίτιμο χρήσης ρεύματος από κατ/τα υγειονομικού ενδιαφέροντος: € 0,60/kwh.