Πιλοτική λειτουργία

26450 23272

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑΣ ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

Αναρτήθηκε στις 2 Απριλίου, 2024, στην κατηγορία ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδος προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/2021, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑΣ ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», με προϋπολογισμό 83.854,84 € χωρίς ΦΠΑ.