Πιλοτική λειτουργία

26450 23272

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΛΑΡ ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ»

Αναρτήθηκε στις 2 Απριλίου, 2024, στην κατηγορία ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδος προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/2021, για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΛΑΡ ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ», με προϋπολογισμό 59.334,00 € με ΦΠΑ.