Πιλοτική λειτουργία

26450 23272

Σύσταση

Με το Π.Δ. 76/2004, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 57Α/2004, συστήθηκε διαδημοτικό Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδος» και έδρα τον Δήμο Λευκάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 2738/1999, το οποίο τέθηκε σε λειτουργία βάσει του αρ. 46 του Ν. 4071/2012 και της αριθμ. 2064/941/20-2-2014 απόφασης Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδος & Ιονίου.